DE OPVOLGING EN DE OVERDRACHT VAN HET FAMILIEBEDRIJF OPTIMAAL VOORBEREIDEN EN REGELEN

De opvolging en overdracht regelen is voor elk familiebedrijf een potentieel struikelblok. Zowel voor de overdragers als voor de volgende generatie met opvolgers en de direct betrokken familie is het een uitdaging. De emoties lopen namelijk af en toe nogal eens hoog op.

Indicaties dat het regelen van de opvolging en familiale overdracht een uitdaging voor je familiebedrijf vormt

 • Onzeker over de toekomst.
 • Bang om iets verkeerd te zeggen.
 • Angst om de verkeerde keuzes te maken.
 • Een gesprek over opvolging en overdracht raakt direct enkele gevoelige snaren.
 • Je houdt je hart vast wanneer je er aan denkt intenser met elkaar te moeten samenwerken.
 • Bang voor conflict.
 • Geen idee hoe te beginnen aan het proces van overdracht.

Wie er mee te maken krijgt, schuift het regelen van de overdracht voor zich uit. Maar daardoor voel je je niet beter op je gemak. Integendeel. Vaak blijft het maar zolang duren totdat er een onverwachte VOD optreed of totdat de frustraties en de spanningen bij een partij te sterk oplopen.

Het kan anders. Laat je begeleiden bij het regelen van de opvolging en de overdracht van jullie familiale onderneming.

Resultaat van begeleiding bij regelen opvolging en overdracht familiebedrijf

Omdat we alle aspecten van de overdracht en het familiaal ondernemen meenemen in onze trajecten, mag je na een interventie door C.G. TOTEM rekenen op de volgende resultaten:

 1. Een gemeenschappelijke visie.
 2. Heldere en gedeelde doelstellingen.
 3. Duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.
 4. Klare en duidelijke afspraken waar men achter staat en kan op terugvallen.
 5. Een overdrachtsplan met duidelijke acties en mijlpalen.
 6. Implementatie van processen om realisatie van afspraken en deadlines op te volgen en te evalueren.
 7. Aandacht voor ondersteunde vormingsinitiatieven om de overdracht succesvol af te ronden.

Onze aanpak

C.G. TOTEM vertrekt vanuit een alomvattende aanpak. Enkel door rekening te houden met alle aspecten van de overdracht en het samen familiaal ondernemen, zal de opvolging succesvol afgerond kunnen worden. Voor het plannen van de overdracht werken wij met een gestructureerd proces. Hierbij is er aandacht voor het familiebedrijf als systeem.

Wij focussen ons op 4 belangrijke aspecten:

1. Welke richting wil iedereen uit met het familiebedrijf?
Dit is een essentiële eerste stap in het overdrachtproces. De eigenaars en hun opvolgers moeten zich namelijk kunnen scharen achter een gemeenschappelijke toekomstvisie voor de familiale onderneming. Volgende vragen dienen beantwoord te worden:

Waar wil men met het familiebedrijf naartoe?
Wil men het in de familie houden of heeft men andere plannen?

Waar staat het familiebedrijf voor?
Hoe wil men zich in de toekomst gaan profileren?
Welke waarden zijn belangrijk voor de familie?

Welke rol gaat men met de familie innemen?
Wil men de operationele leiding in handen van de familie houden?
Zijn de opvolgers gemotiveerd en geschikt om de leiding van het bedrijf verder te zetten?
Dient een niet-familiale manager of externe partner aangetrokken te worden?
Wie gaat de leiding nemen?

Deze knopen dienen in een eerste fase doorgehakt te worden. Uiteraard hangt de finale implementatie van deze intenties af van de verdere ontwikkeling van de opvolgers. In de timing leggen we dan vast wanneer de ultieme beslissing wordt genomen.

2. Hoe plannen we verder succes van de familiale onderneming?
De eigenaarsvisie is van invloed op de strategie van de onderneming. Hier dient een toetsing te gebeuren welke de noden van de onderneming zijn om succesvol verder gezet te worden. Waar nodig dienen aanpassingen gedaan te worden. Op het moment dat de lange termijnplannen voor het familiebedrijf worden besproken, is het ook het moment om te evalueren hoe men de onderneming en de familie kan versterken.

Naast de zakelijke kant dient hier ook gedacht te worden aan afspraken omtrent samenwerking op de werkvloer en in het bestuur. Aandacht voor de opmaak van een ontwikkelingsplan voor de opvolgers hoort hier ook bij. Dit opdat zij tijdig klaargestoomd worden om de leiding over te nemen. Afhankelijk van de specifieke noden bieden we hierbij ondersteuning of stellen we een externe partner aan.

3. Hoe creëren we balans in het familiebedrijf als systeem?
Nadat bepaald is wie de leiding neemt en hoe men gaat besturen, is het belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheden en plek kent. Denk hierbij niet alleen aan de familie maar ook aan de medewerkers. Soms zijn er functiewijzigingen die ook op hen een impact hebben. Eveneens dient besproken te worden hoe men niet-actieve familiale aandeelhouders betrokken houdt bij de onderneming. Door deze brede kijk op betrokkenheid bij het familiebedrijf, werken we de balans in het systeem in de hand.

Afspraken tussen de familie worden genoteerd in een familiecharter of aandeelhoudersovereenkomst. Dit creëert duidelijkheid en rust voor iedereen.

4. Welke stappen moeten gezet worden om de continuïteit in de hand te werken?
Een concreet transitieplan dient opgemaakt te worden. Dit met een overzicht van specifieke acties en een duidelijke timing. Het sluitstuk daarin is het vastleggen wanneer de leiding, bestuur en eigendom van het familiebedrijf overgedragen worden.

Voor het regelen van de overdracht van de eigendom helpen we je uitklaren wat je wensen zijn. Vervolgens spreken we de vertrouwenspersonen van je familiebedrijf aan of stellen we een jurist aan. Die zorgt ervoor dat alles op een sluitende manier wordt vastgelegd in een juridische overeenkomst. Dit met aandacht voor fiscaliteit, erfrecht en het nieuwe vennootschapsrecht.

We staan ook stil of de te nemen maatregelen tegen de gevolgen van een onverwachte VOD van een bestuurder, aandeelhouder, medewerker of familielid:
– vertrek
– onbeschikbaarheid
– overlijden

Familiebedrijven moeten meer durven over het muurtje te kijken en te laten kijken. Een externe blik kan familiebedrijven een boost geven in de verdere professionalisering en groei van de onderneming. We evalueren de voordelen van een actieve raad van bestuur. Het starten met een raad van advies kan hierbij een eerste stap zijn. Tijdens het proces van overdracht kan dit een versterkende factor zijn. Zeker wanneer er tussen de generaties verschillende opvattingen bestaan over het verder versterken van het familiebedrijf.

Stappenplan opvolging en overdracht

Wij werken met het volgende eenvoudige stappenplan:

Na een intake gesprek wordt een opstartvergadering ingepland met jouw familie. Vervolgens starten we met een korte analyse van de situatie op basis van interviews, vragenlijsten en onze scans. Zo evalueren we meteen ook de fundamenten van je onderneming en de mate waarin alle voorwaarden vervult zijn om de familiale samenwerking vlot te laten verlopen. Eventueel volgt een assessment van de opvolgers. Op basis van alle verkregen inzichten doen we enkele belangrijke aanbevelingen. Daarna volgt de opmaak van een actieplan en bieden wij ondersteuning bij de implementatie ervan.

Waarom je laten begeleiden door C.G. TOTEM voor de planning van de overdracht?

We geven je 4 goede argumenten om voor een CONNECT | ADVIESTRAJECT bij familiale overdracht te kiezen:

1. We ontzorgen je tijdens het volledige proces van overdracht
Wij kunnen je bijstaan bij de volledige coördinatie van het volledige proces van overdracht. Zo ontzorgen we je van start tot implementatie. Waar nodig werken we samen met de andere vertrouwenspersonen van je familiebedrijf. Dit om de continuïteit van jullie familiebedrijf in de hand te werken. Zo kunnen we als associate van ubeon vertrouwen op een netwerk van specialisten. Via deze weg kunnen we ook dienstverlening met tussenkomst van de kmo-portefeuille aanbieden.
2. Onze brede generalistische ervaring werkt in jullie voordeel
We zijn een echt klankbord voor jou en je familie. Niet alleen voor de menselijke kant verbonden aan het overdrachtsproces. Door onze generalistische ervaring kunnen we meer dan een mondje meepraten over de werking van een onderneming. Door aandacht te kunnen schenken aan mens en organisatie onderscheiden we ons van anderen. Dit ondersteund door een grondige opleiding als gecertificeerd adviseur familiebedrijven.
3. Gebruik van kwalitatieve tools aan kmo-vriendelijke tarieven
Met onze specifieke vragenlijsten en scans gericht op kmo’s en familiale ondernemingen leggen we een stevige basis voor een krachtige opstart van jullie overdrachtsproces. Zij vormen de basis van het CONNECT | ADVIESTRAJECT. Je krijgt de kwaliteit van het betere advieskantoor. Daar zijn we zeker van. Maar dan aan kmo-vriendelijke tarieven zodat begeleiding bij overdracht voor elk familiebedrijf haalbaar wordt.
4. Vertrouwen in elkaar is voor ons essentieel
Vertrouwen in een dergelijk traject is essentieel. Vandaar dat we ook de mogelijkheid bieden op te starten via een EXPLORE |doorbraaksessie. Zo krijgt je familie de mogelijkheid om af te tasten wie we zijn en waar we voor staan. Jij krijgt meteen zicht of er bij hen openheid bestaat om de overdracht bespreekbaar te maken. Daarna maken we verdere afspraken over de invulling van het traject.

ZIJN JULLIE KLAAR VOOR EEN VLEKKELOZE OVERDRACHT?

VUL KOSTELOOS ONZE QUICKSCAN IN EN KOM HET ONMIDDELLIJK DISCREET TE WETEN.